Hyresrätt

Som fastighetsägare och hyresvärd har du en uppsjö av regler att hantera och dessutom ett stort ansvar i relationen med hyresgästerna. Vi har lång erfarenhet som juridiskt ombud i en juridisk tvist. Jurideko har processvana både från hyresnämnd och tingsrätt och kan biträda dig som är fastighetsägare i alla juridiska frågor rörande hyresrätt.
Kontakt - Hyresrätt

Årliga hyreshöjningar

Som fastighetsägare behöver du vara aktiv för att värdesäkra intäkterna från ditt bestånd. Jurideko bevakar, påkallar och genomför förhandlingar. Vår erfarenhet och omvärldsbevakning gör att vi har aktuell koll på faktorer som påverkar marknaden och gällande bruksvärdeshyra. Vi biträder också i hyresnämnden då förhandlingarna har strandat. Se mer under rubriken  Hyresförhandlingar.

Bruksvärdering

Över tid brukar det växa fram ett behov av att inventera och föreslå justeringar i hyrorna. Bakomliggande faktorer kan till exempel vara generella förändringar i ortens hyresnivå eller en höjd standard i fastigheten. När Jurideko genomför en bruksvärdering besiktar vi fastigheten och ett representativt urval av lägenheterna. Vi identifierar också fall där enskilda lägenheter renoverats och genomgått en standardhöjning utan att hyran höjts i motsvarande grad. Finns det en fungerande hyressättningsmodell på orten är vi väl insatta i den.

Tilläggsförhandlingar

När en fastighetsägare vill höja standarden i en lägenhet krävs det att hyresgästen ger sitt godkännande. Hyreslagen anger hur det går till och hur man hanterar en situation där parterna inte kommer överens. Innebär standardhöjningen att hyran ska höjas, finns det i de flesta fall en skyldighet att förhandla med Hyresgästföreningen. Vi på Jurideko ser till så att lagstiftningen efterlevs både beträffande hyresgästens godkännande och förhandlingsprocessen.

Nyproduktion/ombyggnadshyror

Det är viktigt att hyrorna landar på rätt nivå i samband med nyproduktion och ombyggnad. Vi hjälper till genom hela processen, formulerar riktvärden för hyresnivåer, ger råd om lämpliga standardval med mera. När det är frågan om en ombyggnad så finns det många regler i lagstiftningen att ta hänsyn till. Till exempel måste fastighetsägaren beakta befintliga hyresgästers önskemål och, vid evakuering, förse dem med ersättningslägenheter.

Direktförhandlingar

När en fastighet inte omfattas av förhandlingsskyldighet med Hyresgästföreningen måste alla överenskommelser om hyran och andra hyresvillkor träffas direkt med hyresgästen. Hyresgäster har sällan erfarenhet av denna situation, vilket gör den mer komplicerad och även skapar ett större ansvar för fastighetsägaren. Ett sätt att undvika onödiga konflikter är att ta hjälp av oss på Jurideko, som har en lång erfarenhet av både hyresförhandlingar och hyresgästkontakter. Det händer att hyresgästen själv eller genom ombud (oftast Hyresgästföreningen) framställer krav på reparationer och underhåll. Vi hjälper till att värdera om kraven är berättigade eller inte.

Hyressättning av lokaler

Lokaluthyrning omfattas av ett komplicerat regelverk, vilket kräver goda kunskaper då hyror och hyresvillkor ska förhandlas. Vi på Jurideko har byggt upp en lång erfarenhet och kunskap som gör att vi blir en pålitlig partner i dessa situationer. Vi kan granska och formulera nya avtal så att villkoren blir rimliga. Vi medverkar också till att genomföra villkorsändringar i pågående avtal, och företräder våra klienter vid till exempel uppsägningar av lokalhyresavtal eller avflyttning.

Tvister

Ibland uppstår en tvist kring hyran och det går inte att träffa någon förhandlingsöverenskommelse. Då behövs medling eller juridisk prövning. Vi på Jurideko har en samlad juridisk kompetens som gör att vi kan att bevaka vår uppdragsgivares intressen i Hyresnämnden eller allmän domstol. Vi är också stolta över att vi ofta har kunnat hitta lösningar där båda parter är nöjda med uppgörelsen.

Uppsägningar bostad

Uppsägningar av bostad kan ske antingen till hyrestidens utgång eller för förverkande. Vi hjälper till så att uppsägningen sker på rätt sätt och på korrekt grund och driver ärendet i hyresnämnd eller hos tingsrätten eller kronofogden. I de fall när en hyresgäst stör sina grannar har hyresvärden en skyldighet att agera. Det är viktigt att processen går rätt till från början, med rättelseanmaning och underrättelse till socialnämnden. Vi har stor erfarenhet av dessa ärenden både i hyresnämnd och tingsrätt.

Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning

Jurideko har lång erfarenhet av att hantera bytesansökningar och vi biträda fastighetsägare i dessa ärenden. Vi ger också stöd och rådgivning vid andrahandsuthyrning.

Reglerna för att hyra ut lägenhet i andra hand har förändrats och skiljer sig numera mellan bostadsrätter och hyresrätter.