Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller när juristbyrån Jurideko Fastighetspartner utför behandling av personuppgifter. Byrån är mån om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som behandlas. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

När personer kontaktar oss eller besöker våra kontor registrerar vi normalt information om dem. När bland annat klienter eller till dem hörande personer, vittnen, motparter, motpartsföreträdare eller motpartsombud, har kontakt med oss eller förekommer i samband med de uppdrag vi hanterar, inbegriper det att personuppgifter lämnas till oss eller inhämtas av oss. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar personuppgifter. Nedan finns också information om de rättigheter som registrerade personer har i relation till oss som personuppgiftsansvarig samt våra kontaktuppgifter.


De personuppgifter som behandlas

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Primärt samlar vi in personuppgifter direkt från berörda personer, men det förekommer att vi i uppdrag får information om involverade personer utan att informationen kommer direkt från dem. När det är påkallat kompletterar vi personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register och källor. En stor del av vår kommunikation sker med hjälp av telefon och e-post, vilket i princip alltid innebär en personuppgiftsbehandling. Genom att skicka e-postmeddelanden eller ringa till oss lämnas i regel alltid personuppgifter som går att hänföra till personer.

De personuppgifter vi behandlar innefattar bland annat kontaktuppgifter (till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress), identifieringsinformation (till exempel personnummer) samt faktureringsinformation (till exempel kontonummer). Enskilda uppdrag kan även innehålla personuppgifter av annan beskaffenhet, om det är relevant för uppdraget. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som krävs för att uppfylla ändamålen.

 

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Det är inte möjligt att vara klient hos Jurideko Fastighetspartner utan att få sina personuppgifter behandlade. Vi behandlar personuppgifter som lämnas eller inhämtas i samband med uppdrag för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och tillvarata våra klienters intressen, sköta administrationen i samband med de uppdrag vi åtar oss samt uppfylla sådana krav som ställs i myndighetsbeslut, lag och regelverk.

 

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att byrån ska kunna fullgöra det avtal som är grunden för det uppdrag vi åtagit oss. I relation till bland annat klienter och till dem hörande personer, vittnen, motparter, motpartsföreträdare och motpartsombud grundar sig vår personuppgiftsbehandling normalt på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör vår klients eller våra egna berättigade intressen och att dessa väger tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Behandlingen av personuppgifter samt arkiveringen av handlingar efter att ett uppdrag avslutats grundas på vår skyldighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt ett berättigat intresse. Det kan också förekomma att vi i samband med de olika uppdrag vi åtagit oss har ytterligare grunder för behandlingen.

 

Tillgången till personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot bland annat förlust och obehörig åtkomst. Information lämnad till byrån lämnas endast till tredje part om klient medgivit detta, om byrån enligt lag, myndighetsbeslut eller regelverk är skyldig därtill eller om det krävs för att kunna fullgöra det med klienten ingångna avtalet.

 

Sparandet av personuppgifter

Vi sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag. De personuppgifter som kan komma att behandlas inför och i samband med utförande av uppdrag sparas under uppdragets handläggning och arkiveras efter uppdragets slutförande i enlighet med det berättigade intresset att kunna göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Rättigheter för den vars personuppgifter behandlas

Jurideko Fastighetspartner Stockholm AB med organisationsnummer 556866-2547 och adress Hantverkargatan 5C, 112 21 Stockholm, Jurideko Fastighetspartner CF AB med organisationsnummer 556847-1287 och adress Södergatan 19, 211 34 Malmö samt Jurideko Fastighetspartner LF AB med organisationsnummer 556823-5443 och adress Norra Kyrkogatan 15, 252 23 Helsingborg är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Registrerade personer har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem. En registrerad person har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om denne rättas eller att vi raderar dessa personuppgifter (till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om ett lämnat samtycke återkallas). Registrerade personer har vidare rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Slutligen har registrerade personer rätt att få ut sådana personuppgifter som de tillhandahållit i ett maskinläsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Notera att ovan nämnda rättigheter kan vara begränsade med hänvisning till en intresseavvägning, en rättslig förpliktelse eller för att kunna göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. En begränsning eller radering av personuppgifter kan också innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden.

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kommentarer och frågor angående denna integritetspolicy eller frågor angående Jurideko Fastighetspartners behandling av personuppgifter kan skickas med e-post till info@jurideko.se.